Required Documents for Land Department

เอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดิน-บ้าน (สำหรับผู้ขาย)

- โฉนดที่ดิน (ฉบับจริง) ถ้าติดจำนอง ธนาคารเป็นผู้นำมาไถ่ถอน
- บัตรประชาชน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1ชุด )
เจ้าของโฉนดเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นให้เหมือนเดิมกับคราวที่รับโอนมา

กรณีมอบอำนาจ ใช้เอกสารผู้รับมอบอำนาจเพิ่มเอกสารดังนี้
- หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
- บัตรประชาชน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1ชุด)

กรณีสมรส ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน - สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส
- สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
- สำเนาทะเบียนสมรส

- บัตรประชาชน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1ชุด)
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1ชุด )

กรณีมอบอำนาจ ใช้เอกสารผู้รับมอบอำนาจเพิ่มเอกสารดังนี้
- หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) - บัตรประชาชน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1ชุด)
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) (พร้อมสำเนา 1ชุด)

กรณีสมรส ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- หนังสือให้ความยินยอมให้ซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน - สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส
- สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
- สำเนาทะเบียนสมรส
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท
- โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
- ข้อบังคับของนิติบุคคล
- หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด
- แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ขอ
- บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
- รายงานการประชุมนิติบุคคล

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ยื่นเรื่อง > ตรวจสอบเอกสาร > รับบัตรคิว > รอเรียก
2. เจ้าหน้าที่ฝายชำนาญงานเรียก > ผู้โอนและผู้รับโอน ให้ปากคำ พร้อมเซ็นเอกสาร >
3. เจ้าหน้าที่ประเมินทุนทรัพย์และคำนวนค่าโอน > เจ้าหน้าที่ยื่นใบคำนวนค่าโอนให้ผู้โอนเพื่อนำไปชำระค่าโอน > ที่ฝ่ายการเงิน
4. ผู้โอนชำระค่าโอนที่ฝ่ายการเงิน > ฝ่ายการเงินคืนใบเสร็จผู้โอนมีสีฟ้ากับสีเหลืองและใบสี่เหลี่ยมเล็กๆ (ค่าพยาน) เย็บติดกัน2ชุด > สีเหลืองคืนเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานคืนโต๊ะเดิมนั่นแหละครับ) สีฟ้าให้ผู้โอน (ถ่ายสำเนาให้ผู้รับโอน1ชุด)
5. รอเจ้าหน้าที่พิมพ์สลักหลังโฉนด > เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เรียกรับโฉนดพร้อมให้ทั้งสองฝ่ายตรวจสอบโฉนดอีกครั้ง > พร้อมยื่นโฉนดและสัญญาซื้อขาย (ทด.13) ให้แก่ผู้รับโอนเป็นอันเสร็จ
ปล. เอกสาร ทด.13 ตัวจริงจะต้องเก็บไว้คู่กับโฉนดนะครับ และถ่ายสำเนาไว้ เวลาโอนมิตอร์น้ำประปา มิเตอร์ไฟฟ้า ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน จะต้องใช้สำเนา ทด.13 แนบด้วยทุกครั้ง
1. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ท.ด 21 (แบบฟอร์มนี้สามารถจัดเตรียมล่วงหน้าได้)
2. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ท.อ. 4 (แบบฟอร์มนี้สามารถจัดเตรียมล่วงหน้าได้)
3. แบบฟอร์มการรายงานผลการรังวัดประจำเดือน ของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
4. แบบฟอร์ม ท.ด. 1
    - ประเภทให้
    - ประเภทขาย
5. แบบฟอร์ม ท.ด. 9
    - คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินท้องถิ่น
    - คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินจังหวัด
6. แบบฟอร์ม ท.ด. 9
    - คำขอแก้ชื่อตัว
    - คำขอแก้ชื่อสกุล
    - คำขอคัด/ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา
7. แบบฟอร์มคำขออนุญาตทำการค้าที่ดิน ท.ด. 84
8. แบบฟอร์มคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน จ.ส. 4
9. แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จ.ส.ก. 6
10. แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนอาคารชุด อ.ช. 1
11. แบบฟอร์มเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติิกรรมและการสอบสวนสิทธิในห้องชุด อ.ช. 15
12. แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม
13. แบบฟอร์ม
    - หนังสือสัญญาเช่าบ้าน, ตึกแถว, อาคารพาณิชย์
    - หนังสือสัญญามัดจำค่าเช่าบ้าน, ตึกแถว, อาคารพาณิชย์
14. แบบฟอร์มสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
15. แบบฟอร์ม
    - สัญญาจองบัาน อสังหาริมทรัพย์ แบบที่1 (W)
    - สัญญาจองบัาน อสังหาริมทรัพย์ แบบที่1 (pdf)
    - สัญญาจองบัาน อสังหาริมทรัพย์ แบบที่2 (pdf)