หน้าหลัก / 

มาตรา 95

ประกาศ มาตรา 95

เรื่อง การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกฎหมายบังคับใช้

(ตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

 

บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ หัวหิน จำกัด, บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ อีสเทิร์น จำกัด, บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด(ซึ่งในที่นี้รวมเรียกว่า “บริษัท”)  ซึ่งได้ใช้เว็บไซต์ www.acuterealty.com ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ขอประกาศว่า บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดมาตรการ การจัดการข้อมูลส่วนบุคลของเจ้าของข้อมูล ที่บริษัทได้เก็บรวมรวม ใช้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทำการเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 นี้ ใช้บังคับ(ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565) บริษัทจะยังคงเก็บ รวมรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์เดิม ตามที่บริษัทเคยขอความยินยอมไว้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ภายใต้ระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

2.หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท จะปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัดและรอบคอบ

3.ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล สามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ที่ www.acuterealty.com/privacy-policy_th

4.หากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประสงค์จะแจ้งยกเลิกการเก็บ ใช้ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถใช้สิทธิตาม พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยการกรอกแบบฟอร์มได้ที่นี่

หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล info@acuterealty.com หรือเบอร์โทรติดต่อ 02-541-4999

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565