บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ เกี่ยวกับผลการคำนวณค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นและผลที่ได้เป็นผลลัพธ์โดยประมาณ คุณควรปรึกษากับสำนักงานกรมที่ดินสำหรับค่าใช้จ่ายที่แน่นอน