ตำแหน่งงานว่าง » ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพประเทศไทย

หน้าหลัก / 

สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

จุดเด่นงาน

วางแผนกลยุทธ์การตลาด
จัดตั้งแคมเปญการตลาด
ดูการตลาดออนไลน์
ประสานงานการตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

» วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดพร้อมทั้งตั้งเป้าหมาย รวมถึงการ ออกแบบและสื่อสาร สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น
» ดำเนินการและวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดและแผนการตลาดของบริษัททั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
» ดูแลกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดโซเชียลมีเดีย และการตลาดคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่มีคุณค่า
» พัฒนาและจัดการแคมเปญโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของทางบริษัทที่เหมาะสมกับสินค้าและการบริการของบริษัท
» สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และการวางตำแหน่งของสินค้าและการบริการของบริษัท ( ทำให้กลุ่มเป้าหมายและคู่แข็งรู้ถึงคุณค่าหรือจุดแข็งของแบรนด์ )

คุณสมบัติ

» จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาการตลาด การโฆษณา การสื่อสาร หรือว่าสาขาที่เกี่ยวข้อง
» มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายและการตลาดอย่างน้อย 6 ปี หรือ ตำแหน่งหัวหน้าการขายและการตลาดมาก่อน
» มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการตลาดและจัดตั้งเคมเปญมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
» มีความสามารถในการคิดค้นเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ อย่างตั้งใจและแน่วแน่
» มีทักษะที่สามารถสื่อสาร เจรจา-ต่อรองและวิเคราะห์
» สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
» มีความสามารถในการใช้ โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, and Outlook. เป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

» สร้างยอดขายแผนก และส่วนตัวได้ตามที่กำหนดไว้
» บริหารทีม และผู้เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายของแผนก
» ฝึกสอนให้คำแนะนำปรึกษา ทีมงานเพื่อให้งานประสบความสำเร็จได้
» สอนให้ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจในสินค้า และบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
» แนะนำและบริหารจัดการงานโฆษณาทรัพย์ให้ได้ตามเป้าหมาย
» ทำงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ ได้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

» สัญชาติไทย, เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด, สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
» มีใจรักในงานด้านการ ขายอสังหาริมทรัพย์
» มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ 3-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ หรือมีประสบการณ์ทางด้านงานขายรถ, การขายประกันต่างๆ
» มีทักษะด้านการขาย, การจัดการงานขาย และการตลาด มีความเป็นผู้นำ สามารถจัดการบริหารทีม, สื่อสารและสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับที่ดี
» สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
» มีความคิดริเริ่ม และมีใจรักในการบริการ

รายละเอียดงาน

» นำเสนอการซื้อ-ขาย-เช่า ทรัพย์สิน และปิดการขายให้เเก่ลูกค้าเป้าหมาย
» ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในเรื่องการ ซื้อ ขาย เช่า ทรัพย์สินและบริการหลังการขาย
» วางแผนและบริหารงานขายทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

» วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
» มีทักษะการฟังที่ดีและสามารถเข้าใจความต้องการของผู้คนได้
» มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
» มีความกระตือรือร้น ความซื่อสัตย์และมีวินัย
» มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
» มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
» มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี
» หมายเหตุ
» รายได้ไม่จำกัด
» มีการช่วยเหลือและทำงานเป็นทีม

รายละเอียดงาน

1.รับผิดชอบงานขาย และทำยอดขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2.ให้คำแนะนำและบริการแก่ลูกค้าที่มาติดต่อเยี่ยมชมโครงการ
3.ติดตามลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
4.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย เช่น การออกใบจอง สัญญา ใบเสร็จรับเงิน รายงานผลการทำงาน

คุณสมบัติ

» จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
» อายุไม่เกิน 35 ปี
» มีประสบการณ์การขายอย่างน้อย 1 ปี (มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
» มีบุคลิกดี และใจรักในการบริการ
» มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
» สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
» หากสามารถสื่อสารในภาษาที่ 3 (อังกฤษ จีน และอื่นๆ) ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
» สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
» มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
» สามารถทำงานสัปดาห์ละ 6 วันได้ หยุดวันธรรมดา

รายละเอียดงาน

» ลงพี้นที่สำรวจทรัพย์สิน ถ่ายรูปทรัพย์ รวบรวมข้อมูลราคาทรัพย์สิน และราคาตลาดเพื่อนำมาดำเนินการซื้อขาย
» ดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำนักงานที่ดิน
» ทำสรุปรายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ และขยัน
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Word/Excel/Power Point ได้
6. มีรถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ที่สามารถนำมาใช้งานได้
7. มีใบอนุญาติขับขี่

รายละเอียดงาน

» วางแผนและจัดทำโฆษณาทรัพย์สินเพื่อลงในช่องทาง Online เช่น Website, Social Media
» รายงานผลการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงานและปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย
» ติดต่อ ประสานงาน และควบคุมการทำงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทางด้านสื่อออนไลน์

คุณสมบัติประกอบการพิจารณา

» สัญชาติไทย, อายุระหว่าง 24-35 ปี
» วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
» มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี
» มีประสบการณ์จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
» สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งการเขียนและการพูด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

» ขับรถบริการให้กับผู้บริหาร / ขับรถบริการลูกค้า บริษัทฯ
» ดูแลล้างรถ และตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน
» งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
» ทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติประกอบการพิจารณา

» เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
» มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ในการขับรถผู้บริหาร
» มีความชํานาญเส้นทางภายในกรุงเทพ และเขตปริมณฑลเป็นอย่างดี
» มีความรับผิดชอบสูง อดทน ใจเย็น
» ไม่สูบบุหรี่ในเวลางาน
» บุคลิกภาพดี/สุภาพ/อดทน/ขยัน/ซื่อสัตย์/ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
» มีใบขับขี่

ขอเชิญผู้สนใจสมัครพร้อมแนบประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมรูปถ่ายล่าสุดและใบรับรองผลการเรียน ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง:
ติดต่อ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่: 484, 524 ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
เบอร์ออฟฟิศ: 02 541 4999
อีเมลล์: hr@acuterealtygroup.com
เวบไซต์: www.acuterealty.com