หน้าหลัก / 

ข่าวสาร

สีตราครุฑบนโฉนดที่ดิน แต่ละสีต่างกันอย่างไร?

หลายคนอาจสงสัยว่าสีตราครุฑที่อยู่บนโฉนดที่ดินนั้นต่างกันอย่างไร ทำไมต้องมีหลายสี แต่ละสีบอกถึงประเภทการถือครองกรรมสิทธิ์อย่างไรบ้าง ซึ่งโฉนดที่ดินในประเทศไทยนั้น มีหลายแบบและหลายประเภทแตกต่างกันไป เช่น สามารถซื้อขายได้ และไม่สามารถซื้อขายได้, มีการระวาง และไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ, และข้อแตกต่างในการมีสิทธิในที่ดินของเอกสารสิทธิประเภทต่างๆที่แตกต่างกัน
ซึ่งตราครุฑแต่ละสี สามารถอธิบายได้ดังนี้
1.ตราครุฑสีแดง คือ โฉนดที่ดิน น.ส.4 ซึ่งเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ สามารถซื้อขายได้ โอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย โฉนดที่ดินที่มีการถือครองกันส่วนมากจะเป็นครุฑสีแดงตัวนี้
2.ตราครุฑสีเขียว คือ หนังสือ น.ส 3ก คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ออกให้ในท้องที่ ที่มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้สำหรับเป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานว่าเราได้ทำประโยชน์กับที่ดินนั้นๆ
3.ตราครุฑสีดำ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้สำหรับเป็นหนังสือรับรองจะแสดงถึงสิทธิ์การครอบครองของเจ้าของ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ จะซื้อขายต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน
4.ตราครุฑสีน้ำเงิน คือ หนังสือที่ดิน สปก. คือ ที่ดินจากสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ห้ามซื้อขาย ห้ามจำนองและขายฝาก (เว้นแต่โครงการที่รัฐบาลจะอนุญาตเป็นพิเศษ)
จะเห็นว่า สีของตราครุฑ มีความสำคัญในการแบ่งประเภทของโฉนดที่ดินประเภทต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ถือครองที่ดินควรรู้ไว้ และเพื่อป้องกันกลโกงจากมิจฉาชีพในการซื้อขายที่ดินได้อีกด้วยครับ.

2/7/2563 17:13:17