หน้าหลัก / 

ข่าวสาร

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละสถาบันการเงิน จาก ไวรัส Covid-19

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน อยู่ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทุกธุรกิจล้วนได้รับผลกระทบจากสภาวะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการท่องเที่ยว หรือผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยในด้านอื่น ๆ ทางธนาคารของรัฐและพาณิชย์ จึงได้ออกมาตการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส Covid-19 ไม่ว่าจะเป็นการพักชำระหนี้ การลดดอกเบี้ย การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ และเพิ่มเงินหมุนเวียน เป็นต้น
ส่วนรายละเอียดและมาตรการของแต่ละธนาคาร สามารถเช็คจากรูปภาพด้านล่างนี้ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากธนาคารโดยตรงได้เลยครับ.

 
*Update ล่าสุด
 
ธนาคารดอยซ์แบงก์
Deutsche Bank AG, Bangkok Branch is open to look into requests from clients in order to support them in the currently more volatile environment (e.g. re additional funding requirements, amendment of terms & conditions). Considering such requests is integral part of our strategy to put the client's needs at the centre for our decisions.
 
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี
 
ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเป็นรายกรณี
 
ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ธนาคารได้รับแนวนโยบายจากสำนักงานใหญ่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของธนาคารในประเทศไทย ซึ่งประสบปัญหาภาวะขาดกระแสเงินสดในช่วงระยะสั้น เนื่องจากการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) โดยธนาคารจะพิจารณาเป็นรายกรณี ซึ่งมาตรการในการให้ความช่วยเหลือของธนาคาร รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ และการหยุดพักชำระหนี้เงินต้น
 
ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด
ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
 
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
Due to our business model and focus, as wholesale banking business, which are different from Thai local banks, we are pleased to consider the financial assistance to support our customers on individual basis, for instance, proactive discussion with the customers’ on their business landscape due to the change in economic environment, viability of their business plan and etc.
 
 
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
ธนาคารจะพิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้

 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ธนาคารมีแนวทางพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี สำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพและประวัติที่ดี แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทย เช่น โควิด-19 สงครามการค้า และภัยแล้ง เป็นต้น
ทั้งนี้ รูปแบบของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ประกอบด้วย
ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ของสินเชื่อเพื่อการค้า
ปรับปรุงวงเงินให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 
ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์
ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

25/3/2563 11:22:23