หน้าหลัก / 

ข่าวสาร

มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ

กรมที่ดินได้ออกประกาศมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ว่าด้วยเรื่อง “การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์” อย่างเป็นทางการ กรมที่ดินประกาศผ่านเว็บไซต์  dol.go.th ระบุว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2558 เห็นชอบมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ และเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยจำนวน 3 ฉบับ เพื่อลดค่าธรรมเนียมสำหรับสนับสนุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บัดนี้ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2558 - 28 เม.ย. 2559 เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 
หลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมโอนและจำนอง
1. การจดทะเบียนจะต้องเป็นการซื้อขายและการจำนองเท่านั้น
2. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายปัจจุบัน ร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ลดเหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์
3. ค่าธรรมเนียมการจำนองที่มีต่อมาจากการซื้อขายปัจจุบัน ร้อยละ 1 ของราคาจำนอง ลดเหลือร้อยละ 0.01 ของราคาจำนอง
4. อาคารที่อยู่อาศัยและที่ดินที่มิได้อยู่โครงการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดสรรที่ดินของเอกชนหรือของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล จะต้องเป็นการขายและจำนองบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์ โดยไม่รวมที่ดินด้วย หรือเป็นการขายและจำนองบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดิน แต่ถ้าเป็นการขายและจำนองที่ดินเปล่าจะไม่ได้รับการลดค่าธรรมเนียม
5. อาคารและที่ดินที่อยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดสรรที่ดินของเอกชนหรือของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล จะต้องเป็นการขายและจำนองที่ดินเปล่า หรือเป็นการขายและจำนองที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์
6. กรณีที่เป็นห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(6.1 ) เป็นการขายและจำนองห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดที่ได้มีการจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว แต่ยังไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
(6.2 ) เป็นการขายและจำนองห้องชุดเป็นห้องๆ ซึ่งได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว
 
1. ค่าธรรมเนียมการโอน (ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์)
- ค่าธรรมเนียมปกติ 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมตามมาตรการ  0.01% ของราคาประเมินทุนทรัพย์
 
2. ค่าธรรมเนียมการจำนอง (อันเนื่องจากการซื้อขายตามมาตรการเท่านั้น)
- ค่าธรรมเนียมปกติ 1% ของราคาจำนอง
- ค่าธรรมเนียมตามมาตรการ 0.01% ของราคาจำนอง
(เฉพาะค่าธรรมเนียมจำนองตามประมวลกฎหมายที่ดินเรียกเก็บอย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท)
 
3. อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์ตามมาตรการ
- อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จัดสรร 1. อาคาร  2. ที่ดินพร้อมอาคาร (ที่ดินเปล่าไม่ได้ลด)
- อสังหาริมทรัพย์ที่จัดสรร 1. ที่ดินพร้อมอาคาร 2. ที่ดินเปล่า
- ห้องชุด 1. ห้องชุดทั้งอาคารชุด 2. ห้องชุดรายห้อง
 
4. ประเภทอาคารที่ได้สิทธิลดค่าธรรมเนียม (ทั้งกรณีจัดสรรและไม่ได้จัดสรร)
1. บ้านเดี่ยว
2. บ้านแฝด
3. บ้านแถว
4. อาคารพาณิชย์
5. กรณีอาคารใหม่หรืออาคารเก่า หรือห้องชุดใหม่หรือห้องชุดเก่า ก็ได้รับลดค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน
6. ผู้โอนและผู้รับโอน ผู้จำนองและผู้รับจำนอง เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
7. การเรียกเก็บภาษีอากร การโอนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการนี้ เรียกเก็บภาษีอากรตามปกติ
 
ทั้งนี้คาดว่าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ให้มีการซื้อขายมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป
 
Credit: thinkofliving.com

30/12/2558 10:52:19